משלוחים חינם בישראל בהזמנות מעל 500₪

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון

תנאי שימוש לאתר סיקס סנסס שחרות – החנות

ברוכים הבאים לאתר סיקס סנסס שחרות החנות העוסק במכירת מוצרי קוסמטיקה, ריהוט, ביגוד, כלי קרמיקה וכו' כמפורט באתר.

 1.  בעלת האתר ומפעילתו היא חברת נגב וגליל יזמות בע"מ ח.פ 514012624 (להלן: "האתר" ו/או "מפעילת האתר").
 2. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש").
 3. כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה.
 4. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.
 5. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 6. הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.
 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.
 8. האתר רשאי להציע להחליף ולשנות מבצעים והטבות וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת וכי לא תינתן האפשרות לכפל מבצעים, אלא אם יצוין אחרת על ידי מפעילת האתר. 
 9. מפעילת האתר רשאית לעלות תכנים בהתאם לתדירות שתקבע על ידה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה.
 10. הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.
 11. האתר ותכולתו נועדו אך ורק לשימוש פרטי של הלקוח ולא לשימוש מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממפעילת האתר.
 12. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות  לקוח המבצע רכישה מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.
 13. הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר.
 14. השירות שניתן באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מפעילת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 15. מפעילת האתר תהיה רשאית לשנות בכל עת ולפי ראות עיניה את ההיצע ו/או מגוון המוצרים ו/או השירותים אשר מוצגים באתר וכן להחליף ו/או להוסיף אילו מהמוצרים ברשימת המוצרים או להסיר איזה מהמוצרים ו/או מהשירותים מהרשימה וזאת מעת לעת ועל כל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 16. על מנת לבצע רכישת מוצרים באתר על הלקוח לבצע תהליך מילוי פרטים במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים בין היתר לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם. 
 17. הלקוח מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. 
 18.  תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את מפעילת האתר, שכן מאחר וחלק מהמוצרים מיוצרים בעבודת יד יכול ותהיה סטייה מינימלית בגוון הצבע, הגודל ו/או משקל המוצר, כפי שהוא מופיע על מסך המחשב לעומת מאפייניו בפועל. מפעילת האתר עושה את מירב המאמצים למזער סטייה זו ולהציג בפני לקוחותיה תמונות המשקפות את המציאות ככל הניתן. משתמש האתר מצהיר בזאת כי לא תהיה לו שום תלונה ו/או טענה בנוגע לעניין זה.
ביצוע הזמנה
  1. בביצוע הזמנה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים ובניהם שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעילת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  2. יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. 
  3. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר על ידי מפעילת האתר.
  4. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע מפעילת האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
  5. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעילת האתר תקבל אישור מהגורם הרלבנטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.
  6. ההזמנה תרשם במחשבי מפעילת האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות של האתר.
  7. המשתמש באתר יקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לאחר ביצועו לחשבון האמייל אותו הזין במעמד הרכישה.
  8. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעילת האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעילת האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעילת האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.
  9. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
  10. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
  11. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). 
  12. היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל או תוחלף ההזמנה, וככל והמשתמש יהיה מעוניין לבטל את ההזמנה – יזוכה המשתמש בהתאם.

  למען הסר ספק, למשתמש האתר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מופיע באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו.

  1. יובהר כי המידע המצוי באתר נכתב בתום לב ואין להסתמך עליו לכל מטרה כזו או אחרת, שכן מפעילת האתר לא מבטיחה ו/או נותנת ערבות לכך שהמידע מקיף ומדויק.
טיב המוצר ואחריות
 1. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עוגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים, לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכיוצא בזה המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 2. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.
 3. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש ומשתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי התכנים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש ומשתמש. מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
 4. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.
 5. מפעילת האתר עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על האתר תקין, מהיר, וללא הפרעות אך יתכנו מקרים בהם יופיעו תקלות שיגרמו לקלקולים ותקלות בתוכנה, בחומרה ובטלפון. מפעילת האתר, לא תישא באחריות לכל תקלה או שיבוש עקב שימוש באתר. בכל מקרה מפעילת האתר ו/או עובדיה ו/או ספקים העובדים מולה לא יהיו אחראיים על כל נזק ו/או הפסד אשר יגרמו למשתמש באתר ו/או לאיש מטעמו.
אספקת מוצרים
  1. דמי המשלוח יגבו באופן הבא:
   1. משלוח עד הבית –  דמי המשלוח עבור המוצרים הנרכשים באתר יהיה בסך של עד 45 ₪, בהתאם לגודל ומשקל החבילה, והם יתווספו למחיר הפריטים המצוינים באתר. דמי המשלוח הינם בגין אספקה ליעד אחד בישראל בלבד.
   2. ברכישת מוצרים בשווי של 500₪ ומעלה הלקוח זכאי למשלוח חינם בתוך ישראל.
   3. איסוף עצמי של מוצרים הנרכשים באתר יבוצע מכתובת החנות ובלבד בתיאום מראש וללא עלות נוספת.

  1. מובהר בזאת כי מפעילת האתר רשאית לשנות את מנגנון תמכור המשלוחים ולמשתמש האתר לא תהיה כל טענה ו/או תלונה בקשר עם מחיר משלוח אשר היה נהוג לפני השינוי. 
  2. האתר יספק ללקוח את המוצרים באמצעות חברת המשלוחים HFD שליחויות ולוגיסטיקה בע"מ ח.פ. 515638807 (להלן: "הגוף המשלח") לכל חלקי הארץ או כל גוף משלח אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההספקה, יחול על אספקת המוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
  3. עם קבלת ההזמנה ואישורה על ידי מפעילת האתר, וככל שהמוצר נמצא במלאי, מפעילת האתר תכין ותארוז את ההזמנה תוך 5 ימי עסקים מאישור ההזמנה ותעביר אותה לחברת השילוח אשר תספק אותה לצרכן בתוך 5 ימי עסקים ועד 7 ימי עסקים לאזורים חריגים (בהתאם לרשימה המפורטת בתקנון הגוף המשלח) שזמני ההגעה אליהם ארוכים יותר. במקרים חריגים בהם קיימים עומסים, ייתכן כי זמני המשלוח יתארכו. 
  4. ככל ויבחר הלקוח לאסוף באופן עצמאי, ההזמנה תהיה מוכנה בתוך 5 ימי עסקים ובתיאום מראש עם מפעילת האתר. 
  5. מובהר, כי הזמנה לאחר השעה 12:00 תחשב ליום העסקים הבא.
  6.  על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מפעילת האתר לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למפעילת האתר בשל הזנת פרטים שגויים, מפעילת האתר תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.
  7. במידה והתקבלה הזמנה לאזורים שאליהם חברת השילוח אינה מגיעה (יישובים וכפרים מעבר לקו הירוק בעלי סיכון ביטחוני – בהתאם לתקנון הגוף המשלח), מפעילת האתר לא חייבת לספקה. 
  8. מפעילת האתר אינה אחראית על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומדת לרשות הלקוח על מנת לפתור כל בעיה. מפעילת האתר אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, מגיפות, אסונות טבע, כוח עליון, מלחמות, מצב חירום, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, וכל עיכוב שארע כתוצאה מנגיף הקורונה לרבות סגרים, הגבלות וכיוצא בזאת ו/או כל סיבה אחרת שאינן בשליטת מפעילת האתר.
  9. מפעילת האתר עובדת עם חברת שליחויות פרטית אשר מגיעה עד בית הלקוח בתיאום מראש, יש לשים לב שעל אחריות הלקוח לאסוף את המשלוח באופן הבא-
   1. שליח עד הבית – על הלקוח אשר בחר בשירות זה להיות זמין בטלפון על מנת ששליח חברת השליחויות יוכל למסור לו את החבילה ולתאם את הגעתו. במידה והלקוח לא עונה לטלפון שלו עקב חוסר זמינות/טעות במספר הטלפון ו/או שהזין למערכת האתר, החבילה תחזור למפעילת האתר והלקוח יאלץ לשלם עלות נוספת של משלוח. 
   2. איסוף עצמי מכתובת מפעילת האתר – על הלקוח אשר בחר בשירות זה לאסוף את החבילה בתוך 7 ימי עסקים מכתובת מפעילת האתר. על הלקוח חלה אחריות לוודא במייל שנשלח אליו מאת מפעילת האתר היכן נמצא המשלוח ומהו סעד הזמנים לאיסופו. במידה והלקוח לא הגיע לאסוף את המשלוח, תישמר לו הזכות לקבל החזר מלא על רכישתו בתנאי שהודיע על כך בכתב למפעילת האתר תוך 7 ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה. על הלקוח מוטלת האחריות לבדוק את אישור ההזמנה שנשלח בדואר האלקטרוני שמסר בכדי לוודא שאין טעות בהזמנה. לא תתקבל כל טענה כי הוזמן פריט שונה מזה המפורט בתוכן אישור ההזמנה.
מדיניות החזרות, החלפות וביטולי עסקה
 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: "החוק") ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות").
 2. על המזמין היכולת לבטל את העסקה שביצע, הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה. הזיכוי יתבצע במקרים ובתנאים הבאים:
  1. ביטול עסקה יינתן ללקוחות שיחזירו את המוצרים עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר.
  2. ביטול ההזמנה כרוך בעמלת דמי טיפול של 5% או 100 ₪, הזול מבניהם. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק. 
  3. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ולאחר קבלת המוצר אצל הלקוח יינתן זיכוי כספי מלא בניכוי עלות המשלוח ו5% דמי ביטול. 
  4. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא פגם/נזק ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש לרבות וכאשר המוצר נמצא באריזתו המקורית, תקין וסגור. בנוסף, יש להדפיס את מדבקת המשלוח, או לחלופין, להצמיד לאריזה פתק עם פרטיו המלאים.
  5. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיפים מעלה, לא יזוכה הלקוח. עלויות הכרוכות בהחזרת המוצר יחולו על הלקוח בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, בכל הנוגע לרכישת מוצרי ביגוד, ביטול העסקה יינתן ללקוחות שיחזירו את המוצרים בתוך 48 שעות בלבד מרגע קבלת המוצר (בכפוף לחוק הגנת הצרכן). כמו כן, זכות הביטול תתאפשר אך ורק כאשר לא נעשה שימוש בבגד והתווית לא הוסרה ממנו.

4. מפעילת האתר תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את המשתמש בסכום הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מפעילת האתר.

5. כמו כן, מפעילת האתר רשאית לאפשר החזרת המוצרים מעבר לקבוע בחוק הגנת הצרכן לפי שיקול דעתה, ורשאית להפסיק מנגנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6. לא ניתן לזכות עסקאות אשר נעשו באמצעות כרטיסי דיירקט (דביט) והזיכוי יתבצע באמצעות העברה בנקאית.

7. הודעה על ביטול עסקה ו/או שינוי/החלפת מוצר תתבצע באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

   1. בדוא"ל –  info@chngl.com.
   2. בטלפון מספר – 09-9566778.
קניין רוחני
 1. מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות מפעילת האתר בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.
 2. אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.
 3. דומיין האתר, האתר, שם המותג, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכו' – הם כולם רכושה של מפעילת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי.
הפסקת הפעילות באתר
 1. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באתר ו/או לביטול הזמנה של לקוח.
 2. במידה ובוטלה הזמנה על פי החלטת האתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום אותו שילם.
 3. ככל ומפעילת האתר תפסיק את פעילותה ו/או תבטל הזמנה מסוימת של לקוח, בגין טעות בתיאור המוצר, מחיר שגוי ו/או כל סיבה שהיא, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. לחילופין ולפנים משורת הדין, רשאית מפעילת האתר לאשר את תנאי העסקה החדשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
שונות
 1. תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו') וחלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
 3. מפעילת האתר עושה כל שביכולתה על מנת לדאוג שהמידע המופיע באתר יהיה המידע המדויק ביותר. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים מסוימים או טעויות ומפעילת האתר לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 4. כל התנהגות ו/או התנהלות של מפעילת האתר לטובת משתמש האתר מחוץ לגבולות שימוש האתר ובניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור מצידה על האמור בתקנון זה.
 5. במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר, תפעל מפעילת האתר לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 6. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 7. מפעילת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 8. השימוש במוצרי האתר הינם באחריות הרוכש בלבד. השימוש צריך להיעשות באופן סביר ובין היתר בהתאם להוראות השימוש המופיעים על גבי המוצרים. 
 9. המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח, למעט מוצרים ספציפיים שנקבע בהם באתר כי מחיר המשלוח כלול במחיר המוצר.
 10. המחירים באתר כוללים מע״מ על פי הדין ויובהר, כי המחיר הסופי הינו המחיר אשר יופיע בעמוד הזנת פרטי האשראי.
 11. הדין החל על הזמנת הלקוח ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי בתל אביב.
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות ושמירת סודיות

מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן הינה לפרט את יחס מפעילת האתר לכל נושא הפרטיות של המשתמשים באתר, לרבות המידע שמסרו המשתמשים באתר, המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה האתר במידע זה.

המידע שנאסף
 1. האתר מחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה הרשומים באתר אלא לצרכיו של תפעול האתר ועל מנת לאפשר לבצע את ההזמנה על הצד הטוב ביותר ועל מנת להעביר מידע ללקוחות.
 2. הלקוח באתר יתבקש למסור את המידע האישי שלו על מנת לבצע את הרכישה באתר. מפעילת האתר נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה והיא תעשה בו שימוש לצרכיה בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, אספקת המוצרים ללקוחות, דיוור פרסומות ומידע שיווקי של מפעילת האתר.
 3. במידה והלקוח ירכוש מוצרים באתר, פרטיו ישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר.
 4. הינך מצהיר כי כל הפרטים האישיים, הנמסרים על ידך באתר, הינם נכונים ומלאים וכי הם נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה, מבלי שחלה עליך חובה כלשהי למסרם. כאשר אתה מוסר באתר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר כי המידע נמסר בהסכמתו המפורשת של הצד השלישי.
 5. כאשר אתם משתמשים באתר, יתכן שנאסף עליכם מידע כגון:
  1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
  2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
  3. מידע, כמו כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שמוזן בזמן ביצוע ההזמנה באתר;
  4. מידע, כמו שם וכתובת הדואר האלקטרוני, המוזן על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני;
  5. המידע המוזן בזמן השימוש בשירותים באתר;
  6. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר, לרבות מועד, כמות, ונסיבות השימוש;
  7. מידע הקשור לכל דבר הנרכש, העברות המבוצעות באתר כולל שמות, כתובת, מספרי טלפון, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי.
  8.  בנוסף, בזמן התחברות לאתר באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי – כגון התחברות באמצעות חשבון Gmail, טיקטוק, אינסטגרם פייסבוק ועוד, יתכן ויאספו פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי לאתר.
 6. אם הינך מתחת לגיל 18, הינך מאשר כי קיבלת את הסכמת אחד ההורים או האפוטרופוס החוקי שלך בטרם השימוש באתר ומסירת הפרטים האישיים.
 7. כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון העמודים בהם צפית, מידע שקראת, מוצרים שרכשת, פרטי ההתחברות שלך – סוג המכשיר, סוג הדפדפן, כתובת ה IP, אמצעי התשלום ששימש אותך ועוד. המידע שמסרת באתר והמידע שנאסף עליך בעת השימוש באתר כפופים למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין לרבות החוק להגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 ותקנות ה- GDPR של האיחוד האירופאי.
 8. פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד), יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל: info@chngl.com ו/או בטלפון:09-9566778 ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ-14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.
שימוש במידע
 1. האתר אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות בשום מאגר שהוא, פרטי כרטיס האשראי אשר מוזנים במעמד הרכישה נשלחים ישירות לחברת הסליקה ומפעילת האתר אינה חשופה לפרטיו.
 2. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה אלא לצרכי תפעול האתר ועל מנת לאפשר לבצע את ההזמנה על הצד הטוב ביותר ועל מנת להעביר מידע ללקוחות. וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש, על מנת לעדכן במבצעים, אירועים, הטבות, הודעות, סטטוס הזמנה, קולקציות חדשות וכו' בהתאם להעדפות הלקוח בעת שהותו באתר ובהתאם להעדפות מפעילת האתר בהודעות דוא"ל ומסרונים.
 3. מפעילת האתר עשויה לעשות שימוש ב"עוגיות", המוכרות גם כ-"Cookies",  על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.
 4. מפעילת האתר מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותיה, כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי Cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של האתר לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים (כפוף למתן הסכמת הלקוח להיכלל ברשימת התפוצה של האתר).
 5. למרות האמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מפעילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומות
 1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
 2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 
 3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
 4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר. 
 6. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים.
 7. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
 8. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
 9. האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
  2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  3. אם הופרו תנאי התקנון;
  4. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 10.  אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו. 
 11.  האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עוגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
 12. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 13. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות.
נהלי אבטחה
 1. מפעילת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. מפעילת האתר משתמש בחברת גמא ניהול וסליקה בע״מ, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע. 
 2. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
 3. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 4. מפעילת האתר עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.
 5. האתר הינו מאובטח באופן שבו פרטי האשראי של המשתמש מוזנים באתר לצורך ביצוע הרכישה מוגנים על ידי הצפנה ונשארים חסויים, הפרטים אינם נשמרים בשום שלב במחשבים או בשרתים של מפעילת האתר. מכיוון שפעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לאתר את האפשרות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים שלה או לחשיפת המידע האישי בידי אנשים אשר מבצעים פעולות אשר אינן חוקיות ועל כן, הלקוח/משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכל נזק בקשר לכך, כולל שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו.
הזכות לעיון במידע
 1. לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך רשאי לעיין במידע עליך המוחזק במאגרי המידע של האתר. באם תמצא כי המידע עליך אינו נכון, שלם, ברור ו/או מעודכן, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע עליך או למחקו. אם המידע שבמאגרי המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי לדרוש שמידע זה יימחק.
 2. כל פנייה שלך אל מפעילת האתר בנוגע לעיון במידע עליך ו/או שינויו, תעשה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר. מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה אל מפעילת האתר ומטופלת על ידה. מפעילת האתר מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.
 3. אם לדעתך האתר פוגע בפרטיות המשתמשים בו ככלל, או בפרטיותך כפרט, אנא פנה אל מפעילת האתר בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר.
שינוי במדיניות הפרטיות

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתוך 48 שעות מרגע העדכון. מפעילת האתר רשאית על פי שיקול דעתה לעדכן את המשתמשים בשינוי במדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך שימושך באתר מהווה הסכמה לנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן, עליך להפסיק את השימוש באתר.

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

הצהרת נגישות

כללי
 1. הצהרה זו עודכנה לאחרונה בדצמבר, 2022.
 2. סיקס סנסס שחרות- החנות, חשוב לנו שמוצרינו יהיו נגישים עבור אנשים עם מוגבלויות ולשם כך אנו פועלים לטובת הנגשת האתר באמצעים טכנולוגיים.
 3. בין היתר מטרתנו להנגיש את האתר לבעלי מוגבלויות הבאים:
  • עיוורים ולקויי ראיה על ידי שימוש בתוכנת "קורא מסך";
  • אנשים עם מוגבלות מוטורית בידיים המקשות על תפעול העכבר;
  • אנשים עם לקות שמיעה הזקוקים לכתוביות בזמן צפייה בסרט וידאו.
התוסף
 1. לשם הנגשת האתר, הטמענו את מערכת  “One Click Accessibility” (להלן: "התוסף" ).
 2. באמצעות התוסף, ניתן להטמיע באתר פתרונות נגישות מתקדמים, מבלי לעשות שינויים בקוד האתר )התאמה לרגולציית ADA).
רמת הנגישות
 1. אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
 2. התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA. 
 3. תקן ישראלי זה הינו זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בהנגשת אתרים W3C- מסמך WCAG 2.0 .
תיקונים והתאמות שבוצעו
 1. ההתאמות מותאמות לתצוגה במרבית הדפדפנים וכן לשימוש בטלפון סלולרי.
 2. בין היתר, באמצעות התוסף, המשתמש יוכל להשתמש בתוספים כדלקמן:
  • הדגשת קישורים באתר;
  • ניגודיות צבעים באתר;
  • הגדלת הטקסט;
  • ריווח הטקסט;
  • ביטול הנפשות;
  • תמיכה בדיסלקציה;
  • סמן מוגדל;
  • יישור הטקסט;
  • תיאור לתמונות;
  • הדגשת כותרות;
  • גופן קריא;
  • ועוד, כפי שמפורט בתוסף באתר.
החרגות

למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית (מקומות בהם הנגישות לא פועלת כראוי, או שאף טרם הונגשו).

יצירת קשר
 1. נשמח לתת מענה לכל טענה בנוגע לנושאי הנגישות.
 2. על מנת שנוכל להתייחס לטענה נודה על פנייה רחבה ככל שניתן הכוללת את תיאור הבעיה, את הדפדפן בו השתמשתם, את העמוד שבו ניסיתם לבצע פעולה שלא צלחה וכיוצ"ב.
 3.  את הפנייה ניתן לעשות באמצעים הבאים:
 • בטלפון 099566778
 • במייל info@chngl.com
 • בדואר לכתובת ת.ד 3217, בית יהושע, 4059100
table set six senses shaharut

חג שבועות שמח!

מגוון הנחות ומבצעים
לחג לבן וחגיגי

דילוג לתוכן